}

Jump to content

Kontejnerová čistírna odpadních vod - Zámek Štiřín - (Ministerstvo zahraničí ČR) 

Image

Investor ČOV:
Ministerstvo zahraničí České republiky

Vlastník ČOV :       

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice 251 68 
Zprovoznění linky v roce 2009.

Vodoprávní úřad:                                          

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Komenského nám. 1619, Říčany 251 01

Recipient: 
Petříkovský potok (čhp.: 1-09-03-156)
Vyčištěná a dešťová voda je v letních měsících využívána k závlaze a mimo vegetační období vypouštěna do vodoteče.

Image

Úvod:

Čistírna slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby.

Dezinfekce UV zářením v systému, ve kterém figuruje více nádrží, kde jejich přítoky jsou neregulovatelné, je značně problematická a limitující. Pro danou situaci jsou instalovány UV zářiče do prostoru přepadové hrany labyrintu a směšovací retence závlahových vod. Tento princip zabezpečuje dezinfekci vody v nádrži při delším zdržení, čímž je zabráněno zahnívání akumulované vody.
    
Vzhledem k použití kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) je systém po celé období od roku 2009 stabilní stran výstupních analýz. Analýzy jsou v souladu s VH-rozhodnutím, čistírna se vyznačuje  vysokou  provozní  spolehlivostí  (stabilitou  biologického  procesu)  a  energetickou úsporností.

Image

Technologický návrh:
Zatížení projektované 1100EO:

Zatížení aktuální cca 400EO:

Hmotnostní schéma aktuální:

Aktivace:

Zatížení i stáří kalu lze regulovat změnou koncentrace aktivovaného kalu v rozmezí 0 až 9kg/m3.

Vzhledem k charakteru velice variabilního zatížení stran Qmax i BSB (CSB) je velice nepravděpodobné udržení stálé koncentrace suspendované složky biomasy v aktivaci dle předpokladů. Z telemetrie je patrný přínos zvýšeného množství regenerovaného kalu v přisedlé složce rotoru RR+IR (červeně) oproti standardnímu rotoru RR (modře). Rovněž je patrný o cca 60% navýšený nitrifikační výkon. 72% objemu vnášeného vzduchu má dvojnásobný kontaktní čas v aktivované směsi na přisedlé složce a v komorách biopaketů. S ohledem na snížený nátok byl snížen počet otáček odp. min. frekvenci 15Hz. Z telemetrie je rovněž patrné, že rotory pracují převážně na této min. frekvenci a odebírají ze sítě výkon cca 250W/rotor. V současnosti je s ohledem na nízké zatížení provoz omezen na jeden aerotor.

Analýzy vyčištěné vody odebírané na přepadu na labyrintu chlorace je místem odběru vzorků, nedochází tak k značnému zkreslování vzorku sedimentovaným kalem v místě instalace čerpadla chlorace.  Sedimentovaný kal v labyrintu chlorace (zdroj dusíku a fosforu) je možno periodicky odčerpat na golfové hřiště čerpadlem za suchých dnů za současného čerpání zavlažování a otevření klapky mezi dnem labyrintu a jímkou zavlažování.

Celkový dusík na odtoku je převážně ve formě dusičnanového dusíku a tudíž nese zásobu kyslíku pro eliminaci účinku dnových sedimentů v rybníku. Je v souladu s požadavkem na dusičnany ve studních pro pitnou vodu. Je možno jej přesto dále snížit posílením denitrifikace zvýšeným čerpáním vratného kalu na rozdělovací komoru nátoku aktivace, a to trvalým provozem čerpadel M5. Toto opatření by přineslo jen podstatné zvýšení spotřeby el. energie na systém. Čerpadla M5 disponují motory o výkonu 1kW.

Kalojem:

Množství přebytečného kalu je nepatrné a je obecně závislé:

 • Na poměru NL/BSK5 v nátoku
 • na stáří kalu
 • na zahuštění kalu (množství sušiny v roztoku)
 • stupně stabilizace

Kalojem je opatřen vrtulovým míchadlem. Kalojem nebyl zatím vyčerpáván.

Závěr:

Navržený STM systém čištění odpadních vod je vzhledem k charakteru značně nerovnoměrného zatížení dle příloh pdf (Qmax 0-50m3/d a CHSKcr 500-3675mg/l) a dosažených koncentrací na odtoku biologicky velice stabilní, plně funkční a nevyžaduje dalších úprav.Rovněž zásoba rozpuštěného kyslíku na odtoku v N-NO3 je vzhledem k event. dnovým sedimentům blízkého rybníka v parku vyhovující. Bylo rozhodnuto, vzhledem k očekávanému značně nerovnoměrnému charakteru zatížení, ponechat oba rotory v provozu dle PID regulátorů na měničích. Nastavenou minimální frekvenci 15Hz s ohledem na mazání a chlazení elektro-převodovek však více nesnižovat. Maximální frekvence s ohledem na opotřebení elementů řetězového pohonu daného aerotoru je nastavena na 30Hz.

Příkon aktivace cca 250W / rotor při výstupní frekvenci 14 až 15Hz  je ekonomicky velice výhodný.

Nitrifikace (N-NH4) je celoročně velice stabilní a v souladu s povolením.

Pokud v létě voda do potoka neodtéká, jeví se poněkud zbytečné odebírat vzorky. Pro zálivku nebyly limity stanoveny.

Byl doporučen vhodný odběr vzorků navíc z dešťové zdrže.  Zdrž bylo doporučeno dle potřeby před očekávaným obdobím bez závlahy (zima) případně ručně v závislosti na počasí vyčerpat.

Dalším řešením by byla možnost provzdušnění vhodně navrženým systémem. Nejlevnějším řešením se však jeví možnost opatření výtlaku odbočkou do diagonálního rohu jímky a občasné ruční míchání čerpáním pomocí čerpadla M10.

Řešení kontejnerové čistírny na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • nalezení vhodného dotačního programu pro financování realizace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zpracování tendru
 • výběrové řízení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Únor 2018 - Naše společnost Vás zve na 27. ročník výstavy STŘECHY, STAVBAImage Ostrava na Výstavišti Černá louka konané ve dnech 8. - 10. března 2018. Náš stánek naleznete při vstupu do pavilonu NA1. Těšíme se na Vaší návštěvu.
 • Září 2017 -  Zveme Vás na největší stavební veletrh FOR ARCH 2017, který se bude konat od 19. do 23.9., náš stánek 1E23 najdete v hale č. 1. Image​​​​Přijměte naše pozvání a zaregistrujte se online a získejte zdarma vstupenku na veletrh. Těšíme se na osobní setkání s Vámi ve stánku č. 1E23 haly č.1.
 • Srpen 2017 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Šenově u Ostravy. Více na  Obchodní oddělení Šenov Image​​​​​​​Červenec 2017 - Moderní čistírnu odpadních vod je nyní možné pořídit také na výhodné SPLÁTKY od 0% navýšení.

Výhody čistírny odpadních vod STM®

Investiční náklady čistírny odpadních vod STM®

 • od 3.000,- Kč/1EO

Použití čistírny odpadních vod STM®

 • Penziony, hotely, ubytovny
 • Restaurace, jídelny
 • Mlékarny, zpracovatelské podniky
 • Intenzivní chov ryb
 • Obce, města
 • a další objekty či celky až do 100.000E

Kde již čistírny odpadních vod STM® fungují

 • Česká republika
 • Německo, Rakousko, Švýcarsko
 • Irsko, Velká Británie
 • Francie, Egypt
 • Amerika, Chile, Brazilie
 • Rusko
 • a další po celém světě

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ
Napište nám
TOPlist