}

Jump to content

Kontejnerová čistírna odpadních vod - Zámek Štiřín - (Ministerstvo zahraničí ČR) 

Image

Investor ČOV:
Ministerstvo zahraničí České republiky

Vlastník ČOV :       

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice 251 68 
Zprovoznění linky v roce 2009.

Vodoprávní úřad:                                          

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Komenského nám. 1619, Říčany 251 01

Recipient: 
Petříkovský potok (čhp.: 1-09-03-156)
Vyčištěná a dešťová voda je v letních měsících využívána k závlaze a mimo vegetační období vypouštěna do vodoteče.

Image

Úvod:

Čistírna slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby.

Dezinfekce UV zářením v systému, ve kterém figuruje více nádrží, kde jejich přítoky jsou neregulovatelné, je značně problematická a limitující. Pro danou situaci jsou instalovány UV zářiče do prostoru přepadové hrany labyrintu a směšovací retence závlahových vod. Tento princip zabezpečuje dezinfekci vody v nádrži při delším zdržení, čímž je zabráněno zahnívání akumulované vody.
    
Vzhledem k použití kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) je systém po celé období od roku 2009 stabilní stran výstupních analýz. Analýzy jsou v souladu s VH-rozhodnutím, čistírna se vyznačuje  vysokou  provozní  spolehlivostí  (stabilitou  biologického  procesu)  a  energetickou úsporností.

Image

Technologický návrh:
Zatížení projektované 1100EO:

Zatížení aktuální cca 400EO:

Hmotnostní schéma aktuální:

Aktivace:

Zatížení i stáří kalu lze regulovat změnou koncentrace aktivovaného kalu v rozmezí 0 až 9kg/m3.

Vzhledem k charakteru velice variabilního zatížení stran Qmax i BSB (CSB) je velice nepravděpodobné udržení stálé koncentrace suspendované složky biomasy v aktivaci dle předpokladů. Z telemetrie je patrný přínos zvýšeného množství regenerovaného kalu v přisedlé složce rotoru RR+IR (červeně) oproti standardnímu rotoru RR (modře). Rovněž je patrný o cca 60% navýšený nitrifikační výkon. 72% objemu vnášeného vzduchu má dvojnásobný kontaktní čas v aktivované směsi na přisedlé složce a v komorách biopaketů. S ohledem na snížený nátok byl snížen počet otáček odp. min. frekvenci 15Hz. Z telemetrie je rovněž patrné, že rotory pracují převážně na této min. frekvenci a odebírají ze sítě výkon cca 250W/rotor. V současnosti je s ohledem na nízké zatížení provoz omezen na jeden aerotor.

Analýzy vyčištěné vody odebírané na přepadu na labyrintu chlorace je místem odběru vzorků, nedochází tak k značnému zkreslování vzorku sedimentovaným kalem v místě instalace čerpadla chlorace.  Sedimentovaný kal v labyrintu chlorace (zdroj dusíku a fosforu) je možno periodicky odčerpat na golfové hřiště čerpadlem za suchých dnů za současného čerpání zavlažování a otevření klapky mezi dnem labyrintu a jímkou zavlažování.

Celkový dusík na odtoku je převážně ve formě dusičnanového dusíku a tudíž nese zásobu kyslíku pro eliminaci účinku dnových sedimentů v rybníku. Je v souladu s požadavkem na dusičnany ve studních pro pitnou vodu. Je možno jej přesto dále snížit posílením denitrifikace zvýšeným čerpáním vratného kalu na rozdělovací komoru nátoku aktivace, a to trvalým provozem čerpadel M5. Toto opatření by přineslo jen podstatné zvýšení spotřeby el. energie na systém. Čerpadla M5 disponují motory o výkonu 1kW.

Kalojem:

Množství přebytečného kalu je nepatrné a je obecně závislé:

 • Na poměru NL/BSK5 v nátoku
 • na stáří kalu
 • na zahuštění kalu (množství sušiny v roztoku)
 • stupně stabilizace

Kalojem je opatřen vrtulovým míchadlem. Kalojem nebyl zatím vyčerpáván.

Závěr:

Navržený STM systém čištění odpadních vod je vzhledem k charakteru značně nerovnoměrného zatížení dle příloh pdf (Qmax 0-50m3/d a CHSKcr 500-3675mg/l) a dosažených koncentrací na odtoku biologicky velice stabilní, plně funkční a nevyžaduje dalších úprav.Rovněž zásoba rozpuštěného kyslíku na odtoku v N-NO3 je vzhledem k event. dnovým sedimentům blízkého rybníka v parku vyhovující. Bylo rozhodnuto, vzhledem k očekávanému značně nerovnoměrnému charakteru zatížení, ponechat oba rotory v provozu dle PID regulátorů na měničích. Nastavenou minimální frekvenci 15Hz s ohledem na mazání a chlazení elektro-převodovek však více nesnižovat. Maximální frekvence s ohledem na opotřebení elementů řetězového pohonu daného aerotoru je nastavena na 30Hz.

Příkon aktivace cca 250W / rotor při výstupní frekvenci 14 až 15Hz  je ekonomicky velice výhodný.

Nitrifikace (N-NH4) je celoročně velice stabilní a v souladu s povolením.

Pokud v létě voda do potoka neodtéká, jeví se poněkud zbytečné odebírat vzorky. Pro zálivku nebyly limity stanoveny.

Byl doporučen vhodný odběr vzorků navíc z dešťové zdrže.  Zdrž bylo doporučeno dle potřeby před očekávaným obdobím bez závlahy (zima) případně ručně v závislosti na počasí vyčerpat.

Dalším řešením by byla možnost provzdušnění vhodně navrženým systémem. Nejlevnějším řešením se však jeví možnost opatření výtlaku odbočkou do diagonálního rohu jímky a občasné ruční míchání čerpáním pomocí čerpadla M10.

Řešení kontejnerové čistírny na klíč

 • nalezení optimální koncepce řešení odkanalizování a způsobu čištění použitých vod z jednotlivých objektů, živností, firem a obcí dle požadavků provozovatele a investora
 • vypracování korektní projektové dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení
 • nalezení vhodného dotačního programu pro financování realizace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zpracování tendru
 • výběrové řízení
 • realizace kontejnerové čistírny
 • zprovoznění kontejnerové čistírny a zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Září 2017 -  Zveme Vás na největší stavební veletrh FOR ARCH 2017, který se bude konat od 19. do 23.9., náš stánek 1E23 najdete v hale č. 1. ImagePřijměte naše pozvání a zaregistrujte se online a získejte zdarma vstupenku na veletrh. Těšíme se na osobní setkání s Vámi ve stánku č. 1E23 haly č.1.
 • Červenec 2017 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Šenově u Ostravy. Více na  Obchodní oddělení Šenov Image
 • Červen 2017 - Naši zákazníci vždy vyžadují vysoce kvalitní výrobky. Abychom Vám mohli zaručit stále trvající funkčnost Vaší čistírny STMH, doporučujeme provádět pravidelné servisní prohlídky, které Vám zaručí předcházení zbytečným komplikacím.

Výhody čistírny odpadních vod STM®

Investiční náklady čistírny odpadních vod STM®

 • od 3.000,- Kč/1EO

Použití čistírny odpadních vod STM®

 • Penziony, hotely, ubytovny
 • Restaurace, jídelny
 • Mlékarny, zpracovatelské podniky
 • Intenzivní chov ryb
 • Obce, města
 • a další objekty či celky až do 100.000E

Kde již čistírny odpadních vod STM® fungují

 • Česká republika
 • Německo, Rakousko, Švýcarsko
 • Irsko, Velká Británie
 • Francie, Egypt
 • Amerika, Chile, Brazilie
 • Rusko
 • a další po celém světě

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ:
Napište nám
TOPlist