pozadi
Více než 21 let na trhu ...vracíme vodě život

Schvalovací proces čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Od 1.1.2018 dochází k zásadní koncepční změně při umísťování a povolování vodních děl (ČOV), Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony:

Dle novely nově rozlišujeme výstavbu jedné stavby nebo souboru staveb.

Jedna stavba:

Společné řízení vede vodoprávní úřad

Soubor staveb:

Vodní dílo (ČOV) je stavbou hlavní souboru staveb – Společné řízení vede voprávní úřad.

Vodní dílo je stavbou vedlejší souboru staveb – a vyžaduje současně povolení nakládání s vodami – vodoprávní úřad vydává namísto stavebního povolení závazné stanovisko a povolení nakládání s vodami se vydává samostatně a je podkladem pro vydání společného povolení.

Společné povolení – příslušnost

U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.

Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Soubor stavby

Souborem staveb – se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Stavbou hlavní souboru staveb – se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.

Vedlejší stavbou v souboru staveb – se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

„Prakticky“ vysvětleno:

Jedna stavba: Jedná se pouze o výstavbu vodního díla (ČOV)

Soubor staveb: Jedná se o výstavbu více staveb např. rodinný dům a vodní dílo (ČOV), kde vodní dílo je bráno jako stavba vedlejší

Jedna stavba – společné řízení (ÚR + SP) vede vodoprávní úřad, k žádosti investor pro společné řízení na příslušném vodoprávním úřadě přikládá závazné stanovisko příslušného odboru Územního plánování

Soubor staveb – v našem případě musíme zohlednit, že se jedná o výstavbu např. rodinného domu a ČOV, kde vodní dílo (ČOV) je bráno jako stavba vedlejší, ale je to stavba, která vyžaduje povolení  nakládání s vodami

– Společné řízení (ÚR + SP) vede příslušný stavební úřad, k žádosti pro společné řízení (pro RD a ČOV) na příslušném stavebním úřadě investor přikládá závazné stanovisko a povolení nakládání s vodami od příslušného vodoprávního úřadu 

Stále je také možno umísťovat a povolovat vodní díla (ČOV) odděleně, viz. níže:

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:

  • územní souhlas – rychlejší varianta (postačí souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí)
  • územní rozhodnutí – složitější, nutnost absolvovat celé územní řízení (stanoviska dotčených osob, institucí – CHKO apod.), nemusí být souhlas sousedů avšak pro následnou ohlášku dle zák,č. 183/2006 Sb.

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: (domovní ČOV): 150 Kč

Územní rozhodnutí: 250,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme městskému úřadu odbor životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

  • ohláška – úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně. Úřad nepožaduje rozbory vody, provozovatel je však povinen 1x/2roky provést prohlídku autorizované osoby (není nutný rozbor vody)
  • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – odbor ŽP vydá vodohospodářské rozhodnutí, ve kterém provozovateli předepíše 1x ročně rozbor vody (není nutná prohlídka autorizované osoby)

Povolení je pak vydáno vždy na 10let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10let.

Rozdíly-výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových. Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Cena rozboru vody – cca. 500,- až 800,- Kč

Cena prohlídky autorizované osoby – 1.500,- až 2.500,- Kč + cestovné

Při prohlídce autorizované osoby nedochází k rozboru vody, pouze k posouzení stavu ČOV.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení (domovní ČOV): 300 Kč

Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební povolení: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce

Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti:

Náležitosti žádosti o stavební povolení:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
b) projektovou dokumentaci stavby (projekt),  zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních
c) územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek
d) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
e) při vypouštění odpadních vod do vod podzemních – vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie
f) při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku
g) seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy
h) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

certifikát CE

Náležitosti ohlášení podle stavebního zákona:
a) kategorii výrobku označeného CE
b) projektová dokumentace stavby ČOV, která obsahuje:

  • průvodní zprávu
  • souhrnnou technickou zprávu
  • situaci stavby
  • dokladovou část
  • zásady organizace výstavby a
  • dokumentaci objektů – dle zák. č. 183/2006 Sb. – ve dvou vyhotoveních

c) způsob vypouštění odpadních vod
d) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
e) vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
f) stanovisko správce povodí,
g) pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas – upozorňujeme, že stavba podléhá územnímu řízení, které povede příslušný stavební úřad
h) stanovisko příslušné obce
i) vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
j) doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru
g) provozní řád

Categories:

Zkušenosti s Hellstein

Stavíte rodinný dům? Zahrňte domácí čističku do projektu

Pustit se do stavby vlastního domu je opravdu velké životní rozhodnutí, splněný sen a především významná investice. Na cestě k novému domovu stojí množství překážek. Odpovězte si ihned na otázky, na jakém pozemku bude dům stát, jak bude velký a kolik lidí v něm bude bydlet. Na tom všem závisí nákup domácí čističky odpadních vod. Čím více zádrhelů vyřešíme při plánování stavby a v samotném projektu, tím méně problémů a nenadálých výdajů nás v budoucnu potká.

Číst celé

Deset důvodů pro moderní čističku odpadních vod STMH

Vybrat správnou čistírnu odpadních vod je leckoho kumšt. Musíte se prokousat tolika údaji, porovnat haldy měřítek a nakonec budete stejně na vážkách. Nesmí být moc drahá, aby utáhla čtyřčlennou domácnost, hlavně ať nepáchne a mnoho dalších. Teď si představte, že na trhu je domácí čistička od české firmy Hellstein, která všechna očekávání splňuje na jedničku. Tady je deset důvodů, proč STMH ostatní značky hravě strčí do kapsy.

Číst celé

Napište nám ještě dnes