}

Jump to content

Schvalovací postup čistírny odpadních vod do 50EO (ekvivalentních osob)

Čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:Image

 • územní souhlas – rychlejší varianta (postačí souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí)
 • územní rozhodnutí – složitější, nutnost absolvovat celé územní řízení (stanoviska dotčených osob, institucí - CHKO apod.), nemusí být souhlas sousedů avšak pro následnou ohlášku dle zák,č. 183/2006 Sb.

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: (domovní ČOV): 150 Kč

Územní rozhodnutí: 250,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení


Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme městskému úřadu odbor životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

 • ohláška - úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří Imagezáporně. Úřad nepožaduje rozbory vody, provozovatel je však povinen 1x/2roky provést prohlídku autorizované osoby (není nutný rozbor vody)
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – odbor ŽP vydá vodohospodářské rozhodnutí, ve kterém provozovateli předepíše 1x ročně rozbor vody (není nutná prohlídka autorizované osoby)

Povolení je pak vydáno vždy na 10let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10let.


Rozdíly-výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových. Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Cena rozboru vody – cca. 500,- až 800,- Kč

Cena prohlídky autorizované osoby – 1.500,- až 2.500,- Kč + cestovné

Při prohlídce autorizované osoby nedochází k rozboru vody, pouze k posouzení stavu ČOV.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení (domovní ČOV): 300 Kč

Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební povolení: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce

Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.


Potřebné doklady k žádostí:

Náležitosti žádosti o stavební povolení:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
b) projektovou dokumentaci stavby (projekt),  zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních
c) územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek
d) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
e) při vypouštění odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie
f) při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku
g) seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy
h) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy
 

Náležitosti ohlášení podle stavebního zákona:
a) kategorii výrobku označeného CE
b) projektová dokumentace stavby ČOV, která obsahuje:Image

 • průvodní zprávu
 • souhrnnou technickou zprávu
 • situaci stavby
 • dokladovou část
 • zásady organizace výstavby a
 • dokumentaci objektů - dle zák. č. 183/2006 Sb. - ve dvou vyhotoveních

c) způsob vypouštění odpadních vod
d) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
e) vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
f) stanovisko správce povodí,
g) pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas – upozorňujeme, že stavba podléhá územnímu řízení, které povede příslušný stavební úřad
h) stanovisko příslušné obce
i) vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
j) doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru
g) provozní řád

Podklady k projektové dokumentaci možno stáhnout zde.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Únor 2018 - Naše společnost Vás zve na 27. ročník výstavy STŘECHY, STAVBAImage Ostrava na Výstavišti Černá louka konané ve dnech 8. - 10. března 2018. Náš stánek naleznete při vstupu do pavilonu NA1. Těšíme se na Vaší návštěvu.
 • Září 2017 -  Zveme Vás na největší stavební veletrh FOR ARCH 2017, který se bude konat od 19. do 23.9., náš stánek 1E23 najdete v hale č. 1. Image​​​​Přijměte naše pozvání a zaregistrujte se online a získejte zdarma vstupenku na veletrh. Těšíme se na osobní setkání s Vámi ve stánku č. 1E23 haly č.1.
 • Srpen 2017 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Šenově u Ostravy. Více na  Obchodní oddělení Šenov Image​​​​​​​Červenec 2017 - Moderní čistírnu odpadních vod je nyní možné pořídit také na výhodné SPLÁTKY od 0% navýšení.

Hlavní výhody čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • vysoká stabilita čištění
 • vysoká účinnost čištění
 • zcela bezúdržbový provoz
 • nízké provozní náklady cca. 800,-Kč/rok
 • bez zápachu, hluku
 • záruka 25 let
 • životnost 100-150let (nerez, PE)h 

Použití čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • řadové domy
 • chaty, chalupy s nárazovým provozem
 • drobné provozovny, živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 • horská střediska s nárazovým provozem

Kde již čistička odpadních vod (ČOV) STMH funguje

 • Česká republika - přes 250 realizací
 • Německo - přes 600 realizací
 • Irsko, Francie - přes 300 realizací
 • Polsko - přes 200 realizací
 • Amerika - přes 250 realizací
 • Brazílie, Mexiko - přes 250 realizací
 • Rusko, Taiwan, Čína - přes 100 realizací

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ
TOPlist