}

Jump to content

Schvalovací postup čistírny odpadních vod do 50EO (ekvivalentních osob)

Čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:Image

 • územní souhlas – rychlejší varianta (postačí souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí)
 • územní rozhodnutí – složitější, nutnost absolvovat celé územní řízení (stanoviska dotčených osob, institucí - CHKO apod.), nemusí být souhlas sousedů avšak pro následnou ohlášku dle zák,č. 183/2006 Sb.

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: (domovní ČOV): 150 Kč

Územní rozhodnutí: 250,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení


Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme městskému úřadu odbor životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

 • ohláška - úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří Imagezáporně. Úřad nepožaduje rozbory vody, provozovatel je však povinen 1x/2roky provést prohlídku autorizované osoby (není nutný rozbor vody)
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – odbor ŽP vydá vodohospodářské rozhodnutí, ve kterém provozovateli předepíše 1x ročně rozbor vody (není nutná prohlídka autorizované osoby)

Povolení je pak vydáno vždy na 10let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10let.


Rozdíly-výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových. Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Cena rozboru vody – cca. 500,- až 800,- Kč

Cena prohlídky autorizované osoby – 1.500,- až 2.500,- Kč + cestovné

Při prohlídce autorizované osoby nedochází k rozboru vody, pouze k posouzení stavu ČOV.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení (domovní ČOV): 300 Kč

Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební povolení: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce

Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.


Potřebné doklady k žádostí:

Náležitosti žádosti o stavební povolení:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
b) projektovou dokumentaci stavby (projekt),  zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních
c) územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek
d) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
e) při vypouštění odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie
f) při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku
g) seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy
h) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy
 

Náležitosti ohlášení podle stavebního zákona:
a) kategorii výrobku označeného CE
b) projektová dokumentace stavby ČOV, která obsahuje:Image

 • průvodní zprávu
 • souhrnnou technickou zprávu
 • situaci stavby
 • dokladovou část
 • zásady organizace výstavby a
 • dokumentaci objektů - dle zák. č. 183/2006 Sb. - ve dvou vyhotoveních

c) způsob vypouštění odpadních vod
d) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
e) vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
f) stanovisko správce povodí,
g) pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas – upozorňujeme, že stavba podléhá územnímu řízení, které povede příslušný stavební úřad
h) stanovisko příslušné obce
i) vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
j) doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru
g) provozní řád

Podklady k projektové dokumentaci možno stáhnout zde.

Projektová dokumentace, podklady k čistírnám odpadních vod STMH

Čistírna odpadních vod podléhá schválení vodoprávním úřadem. Ke schválení je nutné doložit potřebné doklady a projektovou dokumentaci. Příprava podkladů nebyla jednodušší. Níže Vám nabízíme vše potřebné ke stažení:

Naše členství ve významných asociacích:

Díky členství v asociacích čistírenských expertů, Vám nabízíme vždy kvalitní, zcela profesionální a zejména korektní řešení v souladu s platnou, příp. připravovanou legislativou České republiky.

Asociace pro vodu ČR - CzWA - CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

Malé domovní čistírny a odlučovače - OS-ČAO-CZWA - Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Městské čistírny odpadních vod - OS MČOV - Skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z vysokých škol.

Aktuality

 • Září 2017 -  Zveme Vás na největší stavební veletrh FOR ARCH 2017, který se bude konat od 19. do 23.9., náš stánek 1E23 najdete v hale č. 1. ImagePřijměte naše pozvání a zaregistrujte se online a získejte zdarma vstupenku na veletrh. Těšíme se na osobní setkání s Vámi ve stánku č. 1E23 haly č.1.
 • Červenec 2017 - Moderní technologie čištění odpadních vod STMH nově s možností si prohlédnout v novém skladě společnosti v Šenově u Ostravy. Více na  Obchodní oddělení Šenov Image
 • Červen 2017 - Naši zákazníci vždy vyžadují vysoce kvalitní výrobky. Abychom Vám mohli zaručit stále trvající funkčnost Vaší čistírny STMH, doporučujeme provádět pravidelné servisní prohlídky, které Vám zaručí předcházení zbytečným komplikacím.

Hlavní výhody čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • vysoká stabilita čištění
 • vysoká účinnost čištění
 • zcela bezúdržbový provoz
 • nízké provozní náklady cca. 800,-Kč/rok
 • bez zápachu, hluku
 • záruka 25 let
 • životnost 100-150let (nerez, PE)h 

Použití čističky odpadních vod (ČOV) STMH

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • řadové domy
 • chaty, chalupy s nárazovým provozem
 • drobné provozovny, živnosti
 • ubytovny, rodinné hotely, penzióny
 • malé autokempy, tábořiště
 • zahradní restaurace
 • horská střediska s nárazovým provozem

Kde již čistička odpadních vod (ČOV) STMH funguje

 • Česká republika - přes 250 realizací
 • Německo - přes 600 realizací
 • Irsko, Francie - přes 300 realizací
 • Polsko - přes 200 realizací
 • Amerika - přes 250 realizací
 • Brazílie, Mexiko - přes 250 realizací
 • Rusko, Taiwan, Čína - přes 100 realizací

Kontaktní informace

Hellstein spol. s r.o.
Petřvaldská 459
Šenov u Ostravy
739 34
Česká republika
IČ:
DIČ:
TOPlist