pozadi pozadi mobil
Více jak let pomáhá přírodě …MODERNÍ ČISTÍRNA

Kontejnerová čistírna odpadních vod Zámek Štiřín

Zámek Štiřín

Investor ČOV:

Ministerstvo zahraničí České republiky

Vlastník ČOV :

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice 251 68 
Zprovoznění linky v roce 2009.

Vodoprávní úřad:                                          

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Komenského nám. 1619, Říčany 251 01

Recipient:

Petříkovský potok (čhp.: 1-09-03-156)
Vyčištěná a dešťová voda je v letních měsících využívána k závlaze a mimo vegetační období vypouštěna do vodoteče.


Zámek Štiřín

Úvod:

Čistírna slouží k čištění splaškových vod Zámku Štiřín s Domem Atis. Součástí je chlorovací zařízení vyčištěné vody v prostoru sanitace s gravitačním průtokem chlorátorem na paralelní čerpané větvi v labyrintu zdržení (odplynění) a s ručním doplňováním tablet chlorátoru. Smyčka je používána dle potřeby.

Dezinfekce UV zářením v systému, ve kterém figuruje více nádrží, kde jejich přítoky jsou neregulovatelné, je značně problematická a limitující. Pro danou situaci jsou instalovány UV zářiče do prostoru přepadové hrany labyrintu a směšovací retence závlahových vod. Tento princip zabezpečuje dezinfekci vody v nádrži při delším zdržení, čímž je zabráněno zahnívání akumulované vody.
    
Vzhledem k použití kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a přisedlého kalu na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole) je systém po celé období od roku 2009 stabilní stran výstupních analýz. Analýzy jsou v souladu s VH-rozhodnutím, čistírna se vyznačuje  vysokou  provozní  spolehlivostí  (stabilitou  biologického  procesu)  a  energetickou úsporností.

Technologický návrh:

Zatížení projektované 1100EO:

Hmotnostní schéma aktuální:

Aktivace:

Image

Zatížení i stáří kalu lze regulovat změnou koncentrace aktivovaného kalu v rozmezí 0 až 9kg/m3.

Vzhledem k charakteru velice variabilního zatížení stran Qmax i BSB (CSB) je velice nepravděpodobné udržení stálé koncentrace suspendované složky biomasy v aktivaci dle předpokladů. Z telemetrie je patrný přínos zvýšeného množství regenerovaného kalu v přisedlé složce rotoru RR+IR (červeně) oproti standardnímu rotoru RR (modře). Rovněž je patrný o cca 60% navýšený nitrifikační výkon. 72% objemu vnášeného vzduchu má dvojnásobný kontaktní čas v aktivované směsi na přisedlé složce a v komorách biopaketů. S ohledem na snížený nátok byl snížen počet otáček odp. min. frekvenci 15Hz. Z telemetrie je rovněž patrné, že rotory pracují převážně na této min. frekvenci a odebírají ze sítě výkon cca 250W/rotor. V současnosti je s ohledem na nízké zatížení provoz omezen na jeden aerotor.

Analýzy vyčištěné vody odebírané na přepadu na labyrintu chlorace je místem odběru vzorků, nedochází tak k značnému zkreslování vzorku sedimentovaným kalem v místě instalace čerpadla chlorace.  Sedimentovaný kal v labyrintu chlorace (zdroj dusíku a fosforu) je možno periodicky odčerpat na golfové hřiště čerpadlem za suchých dnů za současného čerpání zavlažování a otevření klapky mezi dnem labyrintu a jímkou zavlažování.

Celkový dusík na odtoku je převážně ve formě dusičnanového dusíku a tudíž nese zásobu kyslíku pro eliminaci účinku dnových sedimentů v rybníku. Je v souladu s požadavkem na dusičnany ve studních pro pitnou vodu. Je možno jej přesto dále snížit posílením denitrifikace zvýšeným čerpáním vratného kalu na rozdělovací komoru nátoku aktivace, a to trvalým provozem čerpadel M5. Toto opatření by přineslo jen podstatné zvýšení spotřeby el. energie na systém. Čerpadla M5 disponují motory o výkonu 1kW.

Galerie čistírny odpadních vod Zámek Štiřín

Kalojem:

Množství přebytečného kalu je nepatrné a je obecně závislé:

  • Na poměru NL/BSK5 v nátoku
  • na stáří kalu
  • na zahuštění kalu (množství sušiny v roztoku)
  • stupně stabilizace

Kalojem je opatřen vrtulovým míchadlem. Kalojem nebyl zatím vyčerpáván.

Závěr:

Navržený STM systém čištění odpadních vod je vzhledem k charakteru značně nerovnoměrného zatížení dle příloh pdf (Qmax 0-50m3/d a CHSKcr 500-3675mg/l) a dosažených koncentrací na odtoku biologicky velice stabilní, plně funkční a nevyžaduje dalších úprav.Rovněž zásoba rozpuštěného kyslíku na odtoku v N-NO3 je vzhledem k event. dnovým sedimentům blízkého rybníka v parku vyhovující. Bylo rozhodnuto, vzhledem k očekávanému značně nerovnoměrnému charakteru zatížení, ponechat oba rotory v provozu dle PID regulátorů na měničích. Nastavenou minimální frekvenci 15Hz s ohledem na mazání a chlazení elektro-převodovek však více nesnižovat. Maximální frekvence s ohledem na opotřebení elementů řetězového pohonu daného aerotoru je nastavena na 30Hz.

  • Příkon aktivace cca 250W / rotor při výstupní frekvenci 14 až 15Hz  je ekonomicky velice výhodný.
  • Nitrifikace (N-NH4) je celoročně velice stabilní a v souladu s povolením.

Pokud v létě voda do potoka neodtéká, jeví se poněkud zbytečné odebírat vzorky. Pro zálivku nebyly limity stanoveny.

Byl doporučen vhodný odběr vzorků navíc z dešťové zdrže.  Zdrž bylo doporučeno dle potřeby před očekávaným obdobím bez závlahy (zima) případně ručně v závislosti na počasí vyčerpat.

Dalším řešením by byla možnost provzdušnění vhodně navrženým systémem. Nejlevnějším řešením se však jeví možnost opatření výtlaku odbočkou do diagonálního rohu jímky a občasné ruční míchání čerpáním pomocí čerpadla M10.

Categories:

Moderní čistírna STHM vyřeší starosti s odpadními vodami efektivně. Řešení již od 99 000,- Kč

Vlastníte rodinný domek, chystáte se pořídit nebo postavit nový domov, chatu či chalupu v místě bez veřejné kanalizační sítě? Určitě jste už přemýšleli, jakým způsobem budete likvidovat odpadní vody. Stačí prozkoumat internet a najdete nepřeberné množství variant, které se liší využitím i cenou.

Číst celé

Moderní čistírna pomohla paní Zlatce s odpadními vodami, a ještě získala relaxační zónu

Čistírna odpadních vod STMH ušetří starosti i finanční prostředky.

Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji.

Číst celé

Napište nám ještě dnes