Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Ekonomické zhodnocení instalace čistírny odpadních vod

Každý stavebník rodinného domu nebo rekreačního objektu musí před započetím výstavby nebo rekonstrukce přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude probíhat likvidace odpadní vody a zejména ekonomické zhodnocení všech možností. Rozhodování bývá náročné, hraje v něm roli mnoho faktorů (např. frekvence obydlenosti daného objektu, počet členů domácnosti) a při nedostatku informací se může zdánlivě jevit, že vybudování žumpy je finančně méně nákladné a také její provoz a údržba je daleko levnější a snadnější, než by tomu bylo u instalace čističky odpadních vod (ČOV). Právě proto se článek zabývá ekonomickým porovnáním instalace ČOV s žumpou v 5 variantách, kdy v prvním případě probíhá akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení, další varianta počítá s již zkolaudovaným objektem s vybudovanou žumpou, dále se jedná o ČOV s napojením do vodoteče nebo kanalizace, následně pak o ČOV se zasakováním do podzemních vod a nakonec také o domovní čistírnu se zásobníkem vyčištěné vody. Modelové příklady vycházejí z následujících předpokladů: objekt obývá čtyřčlenná rodina, ČOV je instalována 10 m od objektu a výkopové práce zajišťuje investor.

Ekonomické zhodnocení varianta č. 1 – akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení

Na první pohled se jedná o nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod. Předpokládá se však, že odpadní voda bude vyvážena na ČOV, což ovšem značně zvyšuje náklady na provoz žumpy.

Celkové náklady:

Žumpa 8m335.000,- Kč
Celkem35.000,- Kč

Provozní náklady (roční):

Vývoz fekálií27.000,- Kč
Celkem27.000,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady žumpa 8m335.000,- Kč (odpisy 1.400,-)
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,- Kč
ekonomické zhodnocení

Ekonomické zhodnocení varianta č. 2 – objekt je zkolaudován a má vybudovanou žumpu

Instalaci ČOV je možné provést do vybudované žumpy nebo na přítok odpadních vod před žumpu. Jímku lze nadále efektivně využívat. Po jejím vyčištění poslouží jako nádrž na hromadění čisté vody, která může být zužitkována na zálivku.

Celkové náklady:

Předřazená nádrž – 2 m316.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH579.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení9.900,- Kč
Propojovací potrubí3.000,- Kč
Celkem107.900,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie800,- Kč
Celkem800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV107.900,- Kč (odpis 3.500,-)
Provozní náklady ČOV800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV2 roky

Varianta č. 3 – čistírna odpadních vod s napojením do vodoteče, kanalizace

Této možnosti realizace ČOV je možno využít, jestliže se v blízkosti objektu nachází vodní tok nebo kanalizace.

Celkové náklady:

Projektová dokumentace12.500,- Kč
Předřazená nádrž – 2 m316.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH579.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení9.900,- Kč
Propojovací potrubí3.000,- Kč
Celkem120.400,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie800,- Kč
Odběr a rozbor vzorků 2x ročně2.000,- Kč
Celkem2.800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV120.400,- Kč (odpis 3.500,-)
Provozní náklady ČOV2.800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV3 roky
ekonomické zhodnocení

Varianta č.4 – čistírna odpadních vod se zasakováním do podzemních vod

Tato nejčastěji využívaná varianta představuje ČOV jako vodní dílo, které ke své realizaci potřebuje projektovou dokumentaci, povolení k nakládání s odpadními vodami a také hydrogeologický posudek.

Celkové náklady:

Projektová dokumentace12.500,- Kč
Předřazená nádrž – 2 m316.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH579.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení9.900,- Kč
Propojovací potrubí3.000,- Kč
Hydrogeologický posudek5.000,- Kč
Vsakovací drén – 5 m25.000,- Kč
Celkem130.400,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie800,- Kč
Odběr a rozbor vzorků 2x ročně2.000,- Kč
Celkem2.800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV130.400,- Kč (odpis 4.200,-)
Provozní náklady ČOV2.800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV3,4 let

Varianta č. 5 – čistírna odpadních vod se zásobníkem vyčištěné vody

Toto řešení realizace ČOV není bráno jako vodní dílo, pokud ovšem ČOV jako vodní dílo nepovolí vodoprávní úřad.

Celkové náklady:

Předřazená nádrž – 2 m316.000,- Kč
Čistírna odpadních vod STMH579.000,- Kč
Akumulační nádrž – 4 m325.000,- Kč
Doprava, montáž a zaškolení9.900,- Kč
Propojovací potrubí3.000,- Kč
Celkem132.900,- Kč

Provozní náklady (roční):

Spotřeba el. energie800,- Kč
Celkem800,- Kč

Finanční zhodnocení ČOV/žumpa k vyvážení (25 let životnost VH-díla stran odpisů):

Celkové náklady ČOV132.900,- Kč (odpis 4.500,-)
Provozní náklady ČOV800,- Kč
Celkové náklady žumpa 8 m335.000,- Kč
Provozní náklady žumpa 8 m327.000,- Kč
Návratnost investice do ČOV3,2 let

Zhodnocení ekonomické návratnosti instalace ČOV

Návratnost investice do instalace ČOV je provedena ve srovnání s náklady na výstavbu žumpy a především také s náklady nutnými k jejímu vyvážení na ČOV. Z tohoto porovnání zřetelně vyplývá, že vybudování ČOV je z ekonomického hlediska výhodné a že návratnost finančních prostředků vynaložených k realizaci ČOV se pohybuje v rozmezí od 3,4 do 4,3 let.

Pozn.: Výpočet proveden pro objekt  s 4-6 obyvateli. Realizace provedena ve vzdálenosti 50km od sídla dodavatele ČOV. ČOV ve vzdálenosti 5m od objektu.

Stav k 1.8.2020

Categories: