Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Nejčastější otázky a odpovědi

V čem se liší biologické čistírny odpadních vod STMH od ostatních biologických systémů?

Nejprve anaerobní předčištění a následně aerobní dvoustupňová kombinace účinku přisedlého a suspendovaného aktivovaného kalu. Takto vytvořen nejdokonalejší třístupňový systém, vysoce stabilní a tedy vysoce účinný bez zbytečné údržby.

Kolik denně vyprodukuje 1 osoba odpadní vody?

Obvykle 60–120 litrů, tj. přibližně tolik, kolik spotřebuje.

Kolik kalu vyprodukuje 4členná rodina týdně?

Běžná 4 členná rodina rodina za 7 dnů vytvoří v průměru ca 1kg sušiny přebytečného aktivovaného kalu.

Jak a kde uskladňovat směsný kal?

Vždy doporučujeme využít 3stupňový systém čištění. V 1. stupni čištění dojde k zachycení biologicky nerozložitelných látek a zároveň se jedná o zásobník přebytečného kalu, který vzniká je druhotný produkt při čištění odpadní vody.

Jaká je manipulace s kalem?

Systém STMH s STM® je díky dostatečně velkému kalojemu (1. stupeň čištění), resp. kombinované aktivaci vždy zcela bezúdržbový a provozovatel není nucen s těmito hygienicky nepřípustnými látkami být v kontaktu.

Jaká je návratnost čističky odpadních vod STMH?

Rozdíl ve stočném činí až cca 300,-Kč/m3, roční předpokládaná spotřeba 4členné rodiny cca 150m3 vody a tím i produkce znečištění, roční úspora na stočném tudíž 45,-tis. Kč. Do 1 až 5 let, ve srovnání se žumpou kratší než ve srovnání se septikem a zemním filtrem.

Co to je EO (ekvivalentní osoba)?

Ekvivalent znečištění vyčištěném biologickou spotřebou kyslíku za 5 dnů (BSK5) a další ekvivalenty (CHSK, N-NH4, Pc,…). Orientačně se tak udává počet osob vynásobený 60g BSK5.

Proč si mám koupit vaši čistírnu a ne levnější od konkurence?

Naše čistička se liší od konkurence prověřenými výhodami. Třístupňový systém čištění, jednoduchou konstrukcí a kvalitní polyetylénovým výliskem nádrže čističky.

Jak se vyrovná čistička s nátokem 300litrů při vypouštění vany?

Maximální zatížení dosazováku dle jeho rozměrů a v souladu s DIN 4261, oddíl 2, odstavce 5.4.2 je 150litrů za hodinu. Po noční poslední periodě denitrifikace je odčerpáno mamutkou dalších 150litrů vyčištěné vody do odtoku. Tím je vytvořena dostatečná rezerva na zatížení náhodným rázem oněch 200litrů dle DIN 4261, oddíl 2, odstavec 3.1.

Mohou do biologické čističky odpadních vod natékat i jiné vody (dešťové, bazénové apod.)?

Nemohou. Vyplavovaly by aktivovaný kal. Ale mohou natékat do akumulační jímky do které natékají i vyčištěné vody z čističky odpadních vod.

Jaká je životnost čistírny odpadních vod STMH?

Cca 150 let. Materiál nádrže polyetylén, 15mm tloušťka stěn. Vestavba z nerez.

Jak funguje čistírna odpadních vod STMH během zimních měsíců?

Pokud je řádně zasypána zeminou (nebo izolována), funguje zcela stabilně, bez nutnosti nějak omezovat provoz.

Je vhodná čistírna odpadních vod STMH i při nepravidelné zátěži (dovolená, rekreační objekty apod.)?

Ano, je velmi vhodná. Právě ona kombinace účinku přisedlé a suspendované složky v aktivaci ve spojení s předřazeným anaerobním stupněm stabilitu biologického procesu umožňuje.

Je nutné čistírnu odpadních vod STMH nějak „čistit“, aby čistička odpadních vod STMH fungovala správně?

Není nutno čistírnu odpadních vod STMH nikterak čistit oproti jiným systémům. Pouze 1x za 1-10let vyvést anaerobní stupeň (septik-1. stupeň čištění). Někdy i méně často.

Jaká je spotřeba el. energie a celkové roční náklady?

Cca 35kWh/Eo a rok, při instalaci se vzduchovým rozvaděčem, tzn. cca. 800,- Kč/rok.

Jak poznám, že čistírna odpadních vod STMH čistí správně, či naopak nečistí?

Rychlým AM-testem. Neboli levnou analýzou amoniakální ho dusíku. Metodu používají rybáři v chovech ryb pro sledování čistoty vody.

Jak často čistírnu odpadních vod STMH kontroluji a co?

Obsluha zajišťuje pouze odvoz směsného kalu z anaerobní jímky 1x za 1-10let. Nebo i méně často, dle AM-testu na odtoku z čističky odpadních vod.

Které díly je nutné měnit, příp. jak často?

Membrány dmychadla, cca 1x 5let. Stabilizátor aerotoru, cca 1x 20let.

Je čistírna odpadních vod STMH hlučná, zapáchá?

Nehlučná, bez zápachu, dmychadlo má hlučnost 35dB (jako lednička).

Mohu vyčištěnou vodu použít pro zálivku zahrady či okrasných rybníků, výhody?

Ano. Vždy doporučujeme. Zdroj živin ve vyčištěné vodě bez nákupů umělých hnojiv.

Je možno čistírnu odpadních vod STMH rozšířit pro více osob a jak je rozšíření složité?

Výměnou vestavby z 5 na 10 EO během cca 1hod, pokud je přístupný pevný nosič biomasy a pokud je anaerobní předřazená jímka o objemu alespoň 375l/EO.

Je nutné do čistírny odpadních vod STMH přidávat nějaké další čisticí prostředky (enzymy, bakterie apod.)?

Není nutno. Je možno urychlit náběh stran nitrifikace pouze zapracování cukrem neb alkoholem. Blíže vždy popsáno v provozním řádu čistírny odpadních vod nebo projektu.

Musím se omezovat při používání mycích a čisticích prostředků?

Běžné používání v domácnosti je zcela možné.

Mám povinnost se napojit na veřejnou kanalizaci, příp. v jakých případech?

Ano, pokud je v tzv. ekonomicky dosažitelné vzdálenosti. Mnoho klientů již tento problém řeší ve spolupráci s úřady, jejichž přístup je individuální. Obecně v katastru tzv. Slezské zástavby centrální oddílná kanalizace v systému samofinancování generuje spíše vysoké stočné.

Jak je čistírna odpadních vod STMH účinná?

Garantováno dle CE prohlášením shody a referencemi systému ve světě.

Categories: