pozadi pozadi mobil

Všeobecné obchodní a realizační podmínky

Všeobecné obchodní a realizační podmínky Hellstein

Zhotovitel:
Hellstein spol. s r. o.
IČ: 25834142
sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428
DIČ: CZ25834142
email: info@hellstein.cz
tel.: +420 596 890 123
web: www.hellstein.cz, www.obchod.hellstein.cz

Úvodní ustanovení
1.1. Zhotovitel vydává pro smlouvy o dílo, jejímž předmětem je realizace čističky odpadních vod STMH tyto obchodní a realizační podmínky, které tvoří nedílnou součást smluv o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem, který je osobou, která uzavírá smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Obchodní a realizační podmínky obsahují úpravu vzájemných práv a povinností mezi zhotovitelem a objednatelem při realizaci čističky odpadních vod STMH.
1.4. Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek lze sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy o dílo je povinnost zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo tak, jak je specifikováno ve smlouvě o dílo, příp. jejích přílohách.
2.2. Dílem se rozumí zhotovení věci, montáž věci, údržba věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti, jak je blíže vymezeno ve smlouvě. Dílem je zejména zhotovení stavby, její části, jakož i jiných činností, sloužících k zhotovení stavby.
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí.
2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Cena díla a platební podmínky
3.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se závaznou objednávkou a smlouvou o dílo.
3.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na cenu díla až do výše 100 % ceny.
3.3. Objednatel je povinen uhradit doplatek zálohy na cenu díla až do výše 100 % ceny nejpozději 48 hodin před termínem provedení díla. V opačném případě zhotovitel nezapočne s prováděním díla a je oprávněn od smlouvy odstoupit.
3.4. Cenu díla uhradí objednatel na účet zhotovitele nebo v hotovosti. Objednatel nese veškeré náklady spojené s provedením platby.
3.5. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením kupní ceny si smluvní strany dohodly tuto sankci: – v případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové nebo konečné faktury delší než 7 dnů je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. Úrok z prodlení nekryje náhradu škody, která zhotoviteli mohla vzniknout v důsledku řádného nesplnění peněžitého závazku objednatele.

Uzavření smlouvy o dílo
4.1. V případě zájmu o realizaci čističky odpadních vod STMH kontaktuje objednatel obchodního zástupce zhotovitele. Kontaktní údaje na obchodní zástupce jsou dostupné na internetových stránkách zhotovitele https://hellstein.cz/realizace-cisticky-odpadnich-vod-na-klic/ nebo https://hellstein.cz/kontakt/.
4.2. Obchodní zástupce zhotovitele připraví pro objednatele nabídku na míru.
4.3. Smlouva o dílo je uzavřena odsouhlasením nabídky a potvrzením závazné objednávky objednatelem.

Odstoupení od smlouvy
5.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy o dílo ruší.
5.2. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím bodě.
5.3. Odstoupení od smlouvy o dílo zašle objednatel písemně na emailovou nebo doručovací adresu zhotovitele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu potvrdí. K odstoupení od smlouvy lze rovněž využít přiložený vzorový formulář.
5.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo a začal-li zhotovitel s poskytováním předmětu plnění smlouvy o dílo na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.5. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, služby které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho konkrétní osobu (např. Projektová dokumentace, Hydrogeologický posudek nebo vyřízení Stavebního povolení).

5.6.   Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz komponentů, příp. není schopen provést realizaci díla ve stanovené lhůtě a kvalitě. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným objednatele.

Práva a povinnosti při provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen dodat veškeré objednané položky a komponenty a provést jejich montáž v místě určeném objednatelem v souladu s krycím listem cenové nabídky a závaznou objednávkou.
6.2. V krycím listu cenové nabídky a závazné objednávce není zahrnuto nátokové a odtokové potrubí sestavy čistírny delší než 3 metry a doplatkové příslušenství, např. nástavec na čističku odpadních vod, nástavec na kontrolní šachtu apod. Tyto položky se řeší individuálně dle potřeby v místě provádění díla dle ceníku zhotovitele. Objednatel tímto bere na vědomí, že vyvstane-li nutnost s ohledem na potřeby v místě provádění díla k užití dalšího potrubí a doplatkového příslušenství, je nutné toto dokoupit zvlášť. Doplatek je objednatel povinen uhradit v den provádění díla na účet zhotovitele nebo hotově v místě realizace.
6.3. Objednatel bere na vědomí, že v případě, kdy dojde k napojení do stávající betonové nádrže, tj. bude nutné vyvrtat otvor, není tato práce zahrnuta do krycího listu cenové nabídky a závazné objednávky a o tuto práci bude navýšena cena díla.
6.4. Objednatel je povinen před zahájením s prováděním díla zajistit místo pro uložení sestavy čistírny před nádrže, čističky odpadních vod, případně akumulační nádrže, je-li součástí krycího listu cenové nabídky a závazné objednávky. Zajištěním místa se rozumí odstranění veškerých předmětů, které by bránily příjezdu technikou (bagrem, nákladním autem), zejména odstranění stromů, kořenů, staveb a jiných předmětů.
6.5. Objednatel je povinen zajistit před zahájením s prováděním díla zhotovitelem přívod elektřiny pomocí zásuvky s napětím 230 V.
6.6. Objednatel je povinen zajistit před zahájením s prováděním díla zhotovitelem nádrž na vodu z důvodu stabilizace nebo výskytu spodní vody.
6.7. Objednatel je povinen nejméně 10 dnů před zahájením s prováděním díla informovat zhotovitele prostřednictvím obchodního zástupce nebo vedoucího provádění díla o průměru nátokového potrubí a hloubce nátokového potrubí pod terénem, nebylo-li tak domluveno již dříve. Objednatel je povinen informovat zhotovitele také o výšce spodní vody. Výška spodní vody je povolena max. 0,6m pod niveletou/dno nátokového potrubí. V opačném případě není možné realizaci provádět.
6.8. V případě, že se nátokové potrubí do nádrže nachází v hloubce 60 cm a níže, je objednatel povinen zajistit odlehčený zásyp, nejlépe polystyrén/styropor není-li předem objednáno u zhotovitele.
6.9. Objednatel je povinen zajistit na sjednaný termín provádění díla bagr a obsypový materiál. Bagr je nutno zajistit k dispozici po celou dobu provádění díla. To neplatí, je-li sjednáno, že bagr a obsypový materiál zajistí zhotovitel.
6.10. Množství obsypového materiálu a frakce nahlásí zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne provedení díla.
6.11. Odebranou elektrickou energii, vodné, stočné apod. hradí objednatel.
6.12. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu odložit popř. přerušit provádění díla v případě nepříznivých podmínek pro provádění díla, např. déšť, mráz, sníh apod.
6.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní výše uvedené povinnosti před zahájením provádění díla a nezajistí vše potřebné dle informačního emailu, který bude objednateli zaslán minimálně 7 dnů před zahájením provádění díla.
6.14. Objednatel bere na vědomí, že předmětem realizace není finální úprava terénu a zasetí trávníku.
6.15. Objednatel bere na vědomí, že vyústní objekt není součástí předmětu díla a zhotovitel jej ani nenabízí.
6.16. Objednatel bere na vědomí, že v době 6 měsíců od provedení díla může dojít k propadnutí zeminy, kdy z tohoto důvodu je nutné na nádržích nebo v jejich blízkosti po tuto dobu nechat více zeminy a následně si terén upravit svépomoci.
6.17. Zhotovitel je povinen po provedení díla předat objednateli veškerou dokumentaci k provozu čističky odpadních vod, zejména manuály k řídící jednotce, provozní řád čistírny a poučení o ovládání rozvaděče.
6.18. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od provedení díla předat objednateli veškeré předávací protokoly.

Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem vyplývající z vadného plnění zhotovitelem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době převzetí. Předmět díla je vadný, neodpovídá-li smlouvě nebo nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.
7.3. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí díla.
7.4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o zjevnou vadu, tj. vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
7.5. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout bez zbytečného odkladu a přesvědčit se o jeho vlastnostech.
7.6. Vyskytne-li se na předmětu díla vada, má objednatel právo vadu u zhotovitele uplatnit. Zhotovitel posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů.
7.7. Objednatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

Ochrana osobních údajů
8.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou dostupné na internetové stránce https://hellstein.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Mimosoudní řešení sporů
9.1. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je zároveň spotřebitelem, ke vzniku sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel tak může učinit rovněž prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce www.adr.coi.cz.
9.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení
10.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.
10.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Hellstein spol. s r. o.
IČ: 25834142
sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428
DIČ: CZ25834142
email: info@hellstein.cz
tel.: +420 596 890 123
web: www.obchod.hellstein.cz

Spotřebitel: jméno, příjmení
bydliště

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo __________________.

Datum uzavření smlouvy:

Podpis a datum

Categories:

Zkušenosti s čističkou odpadních vod

Čistička odpadních vod k objednání jednoduše na internetu

Nákup čistírny odpadních vod nebyl nikdy tak snadný. Představujeme vám novou internetovou prodejnu, ve které pořídíte veškerá čistící zařízení od Hellstein pro domácnost i průmyslovou výrobu, příslušenství a doplňkové služby, včetně objednávky řešení na klíč.

Číst celé

Staňte se partnerem Hellstein a buďte součástí úspěšné obchodní sítě

Vyznáte se v obchodě a máte už něco za sebou? Rádi byste spojili své jméno s kvalitním produktem? Láká vás pomáhat lidem, firmám a městům hledat nejefektivnější řešení ekologického čištění odpadních vod na míru? Chcete rozvíjet své nadání za hranice telefonátů a mailů? Vaše kroky mohou vést právě k Hellstein.

Číst celé

Mám zájem o čističku odpadních vod