pozadi pozadi mobil
Více jak let pomáhá přírodě …MODERNÍ ČISTÍRNA

Všeobecné obchodní a realizační podmínky

Všeobecné obchodní a realizační podmínky HELLSTEIN spol. s r.o.

Zhotovitel:
HELLSTEIN spol. s r. o.
IČ: 25834142
sídlem Kopřivnice – Vlčovice 11, 742 21
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 20428
DIČ: CZ25834142
email: info@hellstein.cz
tel.: +420 596 890 123
web: www.hellstein.cz, www.obchod.hellstein.cz

1.Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel vydává pro smlouvy o dílo, jejichž předmětem je realizace čističky odpadních vod STMH (dále jen „ČOV“) a případně dalších souvisejících činností vymezených ve smlouvě o dílo (dále souhrnně jen „dílo“), tyto všeobecné obchodní a realizační podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), které tvoří nedílnou součást smluv o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při realizaci díla.
1.3. Práva a povinnosti neupravená ve smlouvě o dílo nebo těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Pro účely těchto obchodních podmínek je spotřebitelem objednatel, který smlouvu o dílo se zhotovitelem uzavřel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1. Smlouva o dílo je uzavřena odsouhlasením jejího textu oběma smluvními stranami, a to podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované ve smlouvě o dílo, příp. jejích přílohách a závazek objednatele uhradit za provedení díla cenu stanovenou ve smlouvě o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, s potřebnou péčí, na svůj náklad a nebezpečí.
3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
3.4. Předmětem díla není finální úprava terénu a zasetí trávníku nebo jiné zahradní úpravy po provedení díla ani realizace vyústního objektu.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla v termínech uvedených ve smlouvě o dílo. Není-li daň z přidané hodnoty vyčíslena již ve smlouvě o dílo, je zhotovitel oprávněn cenu díla navýšit o daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.
4.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu na cenu díla až do výše 100 % před zahájením provádění díla v místě realizace.
4.3. Je-li zhotovitelem požadována záloha na cenu díla dle odst. 5.2 výše, je objednatel povinen uhradit zálohu do výše uvedené ve smlouvě o dílo nejpozději 48 hodin před zahájením provádění díla v místě realizace. V opačném případě není zhotovitel povinen zahájit provádění díla, přičemž o dobu prodlení objednatele se prodlužuje termín provedení díla. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla je zhotovitel dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
4.4. Cenu díla uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo nebo v hotovosti k rukám zhotovitele. Objednatel nese veškeré náklady spojené s platbou ceny díla.
4.5. Faktury vystavené zhotovitelem na cenu díla budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k provedení opravy.
4.6. Není-li v krycím listu cenové nabídky výslovně uvedeno jinak, není v ceně díla není zahrnuto nátokové a odtokové potrubí sestavy ČOV delší než 3 metry a doplatkové příslušenství, jako např. nástavec na ČOV, nástavec na kontrolní šachtu, oddrenážování ČOV v případě výskytu spodní vody apod. Tyto položky se řeší individuálně dle poměrů v místě realizace díla. Objednatel bere na vědomí, že vyvstane-li s ohledem na poměry v místě realizace díla potřeba použití dalšího potrubí a/nebo doplatkového příslušenství, bude toto zhotovitelem účtováno nad rámec ceny díla dle aktuálního ceníku zhotovitele zaslaného před provedením realizace. Dodatečnou cenu díla vyúčtovanou dle tohoto odst. 4.6 je objednatel povinen uhradit na účet zhotovitele nebo v hotovosti v místě realizace před zahájením provádění díla v místě realizace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.7. Bude-li objednatelem požadováno napojení sestavy ČOV do již existující betonové nádrže, bere objednatel na vědomí, že vyvrtání otvoru do této nádrže není zahrnuto do ceny díla. V případě, že vyvrtání otvoru neprovede objednatel, budou tyto práce zhotovitelem účtovány nad rámec ceny díla dle aktuálního ceníku zhotovitele.
4.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého dluhu o více než 14 dnů je objednatel dále povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jakož i nahradit případné náklady zhotovitele spojené s uplatněním pohledávky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která zhotoviteli vznikne v důsledku včasného nesplnění peněžitého dluhu objednatelem, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.
4.9. Do 15 dnů před zahájením provádění díla v místě realizace je zhotovitel oprávněn v případě zvýšení cen vstupů (tj. zejména ceny materiálu, výrobků nebo práce) požadovat navýšení ceny díla v rozsahu odpovídajícím takovému zvýšení cen vstupů. V takovém případě je objednatel ve lhůtě 7 dnů poté, co mu zhotovitel předloží požadavek na navýšení ceny díla, oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit písemným oznámením zaslaným zhotoviteli. V případě, že objednatel práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě podle předchozí věty nevyužije, platí, že s navýšením ceny díla souhlasí, a je povinen navýšenou cenu díla zhotoviteli uhradit.
4.10. Do okamžiku úplného uhrazení ceny díla jsou jednotlivé součásti díla ve vlastnictví objednatele. Tím není dotčen okamžik přechodu nebezpečí škody na díle.
4.11. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele započítat jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám zhotovitele na úhradu ceny díla, navýšené ceny díla (odst. 4.9 obchodních podmínek) nebo dodatečné ceny díla (odst. 4.6, 4.7 a 5.4 obchodních podmínek).

5. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen dodat ČOV a veškeré objednané položky a komponenty a provést jejich montáž v místě realizace v souladu s krycím listem cenové nabídky. Konkrétní umístění ČOV a souvisejících komponentů určí v místě realizace objednatel.
5.2. Nejpozději 10 dnů před zahájením provádění díla je objednatel povinen informovat zhotovitele o:
5.2.1. průměru nátokového potrubí a hloubce nátokového potrubí pod terénem a
5.2.2. výšce hladiny spodní vody v místě, kde má být dílo dle určení objednatele realizováno.

5.3. Objednatel bere na vědomí, že dílo může být realizováno pouze v případě, že hladina spodní vody dosahuje výšky max. 0,6m pod niveletou/dnem nátokového potrubí. V případě vyšší hladiny spodní vody se smluvní strany dohodnou na dalším postupu. V případě, že výkop pro ČOV není prováděn zhotovitelem (tj. výkopové práce nejsou zahrnuty do předmětu díla v krycím listu cenové nabídky), je objednatel povinen zajistit odčerpání spodní vody.
5.4. V případě, že se nátokové potrubí nachází v hloubce větší než 60 cm pod úrovní terénu, je objednatel povinen zajistit odlehčený zásyp (polystyrén/styropor) nebo jej dodatečně objednat u zhotovitele (přičemž v takovém případě bude cena odlehčeného zásypu zhotovitelem objednateli účtována nad rámec ceny díla).
5.5. Nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení provedení díla v místě realizace zhotovitel zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě o dílo informační e-mail, ve kterém zejména specifikuje své požadavky podle odst. 5.8 a 5.9.
5.6. Objednatel je povinen před zahájením provádění díla zajistit místo pro složení jednotlivých součástí ČOV v místě realizace. Zajištěním místa se rozumí také odstranění veškerých předmětů, které by bránily příjezdu technikou (bagrem, nákladním autem), zejména odstranění stromů, kořenů, staveb a jiných předmětů.
5.7. Objednatel je povinen zajistit pro účely provedení díla přívod elektřiny s napětím 230 V a umožnit zhotoviteli napojení na něj.
5.8. Objednatel je povinen zajistit před zahájením provádění díla vodu v množství dle požadavku zhotovitele pro účely usazení a stabilizace nádrží ČOV.
5.9. Objednatel je povinen zajistit na sjednaný termín provádění díla bagr min. kategorie 3,5 t a větší (nebude-li dohodnuto jinak) a obsypový materiál dle požadavků zhotovitele. Bagr je nutno zajistit k dispozici po celou dobu provádění díla. To neplatí, je-li sjednáno ve smlouvě o dílo, resp. krycím listu cenové nabídky, že bagr a/nebo obsypový materiál zajistí zhotovitel.
5.10. Spotřebu elektrické energie, vodné, stočné a případná další média spotřebovaná v souvislosti s prováděním díla hradí objednatel.
5.11. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu odložit popř. přerušit provádění díla v případě nepříznivých podmínek pro provádění díla, např. déšť, mráz, sníh apod.
5.12. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že objednatel před zahájením provádění díla v místě realizace nesplní své povinnosti uvedené výše v tomto článku a nezajistí protiplnění dle informačního emailu zaslaného objednateli dle odst. 6.2 tohoto článku.
5.13. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že poměry v místě realizace díla neumožňují provést dílo z důvodu nevhodnosti objednatelem zvolené technologie. Na tuto případnou nemožnost provedení díla zhotovitel objednatele upozorní bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.
5.14. Zhotovitel je taktéž oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v případě, že dílo nebude možné provést z důvodu vyprodání zásob položek nebo komponent tvořících součást díla, či jejich nedostupnosti např. z důvodu, že dodavatel těchto položek a komponent přerušil výrobu nebo dovoz, nebo v případě, že zhotovitel není schopen provést realizaci díla ve stanovené lhůtě a kvalitě.
5.15. Objednatel bere na vědomí, že v době 6 měsíců od provedení díla může dojít k propadnutí zeminy, z tohoto důvodu je nutné na nádržích nebo v jejich blízkosti po tuto dobu nechat více zeminy. Následné úpravy terénu nejsou součástí předmětu díla.
5.16. Dokončení díla smluvní strany potvrdí podpisem protokolu o dokončení díla v dodacím listu. Podpisem protokolu o dokončení díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
5.17. Po dokončení díla zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci k provozu čističky odpadních vod, zejména manuály k řídící jednotce a provozní řád čistírny a poučí jej o ovládání rozvaděče. Nejpozději do 7 dnů od provedení díla zhotovitel dále objednateli předá také veškeré předávací protokoly. Zhotovitel je však oprávněn předání dokumentace podle tohoto odstavce odepřít do doby, než objednatel uhradí zbývající část ceny díla.
5.18. Smluvní strany se zavazují při realizaci díla vzájemně spolupracovat a umožnit tak hladký průběh realizace díla.

6. Záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje na jednotlivé součásti díla záruku za jakost v následujícím rozsahu:
6.1.1. PE nádrže bez vnitřního vybavení 25 let
6.1.2. betonové nádrže 5 let
6.1.3. vnitřní vybavení PE nádrží, elektro-díly a další součásti díla 24 měsíců

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti z vad díla se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době převzetí a které se objeví v záruční době. Předmět díla je vadný, neodpovídá-li smlouvě nebo nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku.
7.3. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout bez zbytečného odkladu a přesvědčit se o jeho vlastnostech.
7.4. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o zjevnou vadu, tj. vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla.
7.5. Vyskytne-li se na předmětu díla vada, je objednatel povinen vadu u zhotovitele uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí záruční doby. Zhotovitel posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů.
7.6. Objednatel má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou dostupné na internetové stránce https://hellstein.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

9. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

9.1. Ustanovení tohoto článku 9. obchodních podmínek se nepoužijí pro objednatele, který je právnickou osobou nebo který uzavřel smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Právo odstoupit od smlouvy
9.2. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o dílo bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupením od smlouvy o dílo se závazek od počátku ruší.
9.3. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 9.2 výše.
9.4. Odstoupení od smlouvy o dílo zašle objednatel písemně na emailovou nebo doručovací adresu zhotovitele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení od smlouvy o dílo zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu potvrdí. K odstoupení od smlouvy o dílo lze rovněž využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
9.5. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy o dílo a začal-li zhotovitel s poskytováním předmětu plnění smlouvy o dílo na základě výslovné žádosti objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy o dílo.
Mimosoudní řešení sporů
9.6. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem, který je zároveň spotřebitelem, ke vzniku sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel tak může učinit rovněž prostřednictvím internetových stránek České obchodní inspekce www.adr.coi.cz.
9.7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo nebo těchto obchodních podmínkách, případně ze zákonných důvodů. V případě odstoupení se smlouva ruší dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a zhotovitel objednateli vrátí ve lhůtě 14 dnů ode dne zrušení smlouvy z důvodu odstoupení peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným objednatelem, snížené o případné nároky zhotovitele vzniklé z důvodu provádění díla před odstoupením od smlouvy.
10.2. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek neplatným, nicotným, zdánlivým či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které bude co nejvíce naplňovat ekonomický účel původního ustanovení.
10.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020.
10.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

Příloha – vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Hellstein spol. s r. o.
Vlčovice 11
742 21, Kopřivnice

Spotřebitel: jméno, příjmení
bydliště

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo __________________.

Datum uzavření smlouvy:

Podpis a datum

Categories:

Zkušenosti s Hellstein

Představení společnosti a výrobků Hellstein

Rodinná společnost Hellstein se sídlem v Vlčovicích u Kopřivnice vyvíjí a vyrábí pokročilé technologie pro čištění odpadních vod z větších celků, rekreačních objektů a rodinných domů. Firma s více než 22letou historií původně vyvíjela zařízení pro čištění chovné vody pro násady ryb.

Číst celé

Čistička odpadních vod k objednání jednoduše na internetu

Nákup čistírny odpadních vod nebyl nikdy tak snadný. Představujeme vám novou internetovou prodejnu, ve které pořídíte veškerá čistící zařízení od Hellstein pro domácnost i průmyslovou výrobu, příslušenství a doplňkové služby, včetně objednávky řešení na klíč.

Číst celé

Napište nám ještě dnes