Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Dokumenty ke stažení

Technický list čistíren odpadních vod STMH ke stažení

Podklady k projektové dokumentaci čistírny odpadních vod STMH:

Všeobecně se projektová dokumentace, dle přílohy  č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., skládá

 • Průvodní zpráva 
 • Souhrnná technická zpráva 
 • Situace širších vztahů
 • Koordinační situace
 • Situace stavby
 • Podélný profil
 • Dispozice
 • Předřazená nádrž – U
 • Čistírna odpadních vod STMH
 • Revizní šachta
 • Akumulační nádrž – A
 • Uložení potrubí
 • Vsakovací objekt/Vyústní objekt
 • CE
 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech dle EPaR č. 305-2011 č. 1-6-2013
 • ​Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.
 • Hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod do vod podzemních.
 • Provozní řád STMH dle vyhlášky č. 216-2011 Sb

V případě zájmu o vzorové podklady a dokumenty k projektové dokumentaci ČOV Hellstein STMH využijte odkaz zde.

Certifikace dle nař. vlády č. 401/2015 Sb. a nař. vlády č. 57/2016 Sb.

CE

Formuláře žádostí pro povolení ČOV ke stažení:

 • Žádost o územní souhlas/rozhodnutí
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních/kanalizace
 • Ohlášení vodních děl
Categories: