Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Povolení čističky odpadních vod

Povolení čističky odpadních vod je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Od 1.1.2018 dochází k zásadní koncepční změně při umísťování a povolování vodních děl (ČOV), Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a další související zákony:

Dle novely nově rozlišujeme výstavbu jedné stavby nebo souboru staveb.

Jedna stavba:

Společné řízení vede vodoprávní úřad

Soubor staveb:

Vodní dílo (ČOV) je stavbou hlavní souboru staveb – Společné řízení vede voprávní úřad.

Vodní dílo je stavbou vedlejší souboru staveb – a vyžaduje současně povolení nakládání s vodami – vodoprávní úřad vydává namísto stavebního povolení závazné stanovisko a povolení nakládání s vodami se vydává samostatně a je podkladem pro vydání společného povolení.

Společné povolení – příslušnost

U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.

Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Soubor stavby

Souborem staveb – se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Stavbou hlavní souboru staveb – se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.

Vedlejší stavbou v souboru staveb – se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

„Prakticky“ vysvětleno:

Jedna stavba: Jedná se pouze o výstavbu vodního díla (ČOV)

Soubor staveb: Jedná se o výstavbu více staveb např. rodinný dům a vodní dílo (ČOV), kde vodní dílo je bráno jako stavba vedlejší

Jedna stavba – společné řízení (ÚR + SP) vede vodoprávní úřad, k žádosti investor pro společné řízení na příslušném vodoprávním úřadě přikládá závazné stanovisko příslušného odboru Územního plánování

Soubor staveb – v našem případě musíme zohlednit, že se jedná o výstavbu např. rodinného domu a ČOV, kde vodní dílo (ČOV) je bráno jako stavba vedlejší, ale je to stavba, která vyžaduje povolení  nakládání s vodami

– Společné řízení (ÚR + SP) vede příslušný stavební úřad, k žádosti pro společné řízení (pro RD a ČOV) na příslušném stavebním úřadě investor přikládá závazné stanovisko a povolení nakládání s vodami od příslušného vodoprávního úřadu 

Stále je také možno umísťovat a povolovat vodní díla (ČOV) odděleně, viz. níže:

Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:

  • územní souhlas – rychlejší varianta (postačí souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí)
  • územní rozhodnutí – složitější, nutnost absolvovat celé územní řízení (stanoviska dotčených osob, institucí – CHKO apod.), nemusí být souhlas sousedů avšak pro následnou ohlášku dle zák,č. 183/2006 Sb.

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: (domovní ČOV): 150 Kč

Územní rozhodnutí: 250,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme městskému úřadu odbor životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

  • ohláška – úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně. Úřad nepožaduje rozbory vody, provozovatel je však povinen 1x/2roky provést prohlídku autorizované osoby (není nutný rozbor vody)
  • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – odbor ŽP vydá vodohospodářské rozhodnutí, ve kterém provozovateli předepíše 1x ročně rozbor vody (není nutná prohlídka autorizované osoby)

Povolení je pak vydáno vždy na 10let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10let.

Rozdíly-výhody ohlášky/vodohospodářské rozhodnutí povolení čističky odpadních vod:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových. Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Cena rozboru vody – cca. 500,- až 800,- Kč

Cena prohlídky autorizované osoby – 1.500,- až 2.500,- Kč + cestovné

Při prohlídce autorizované osoby nedochází k rozboru vody, pouze k posouzení stavu ČOV.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení (domovní ČOV): 300 Kč

Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební povolení: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce

Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti o povolení čističky odpadních vod:

Náležitosti žádosti o stavební povolení pro povolení čističky odpadních vod:
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí
b) projektovou dokumentaci stavby (projekt),  zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních
c) územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek
d) kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká
e) při vypouštění odpadních vod do vod podzemních – vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie
f) při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku
g) seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy
h) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

povolení čističky odpadních vod

Náležitosti ohlášení podle stavebního zákona pro povolení čističky odpadních vod:
a) kategorii výrobku označeného CE
b) projektová dokumentace stavby ČOV, která obsahuje:

  • průvodní zprávu
  • souhrnnou technickou zprávu
  • situaci stavby
  • dokladovou část
  • zásady organizace výstavby a
  • dokumentaci objektů – dle zák. č. 183/2006 Sb. – ve dvou vyhotoveních

c) způsob vypouštění odpadních vod
d) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
e) vyjádření osoby (hydrogeologa) s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních,
f) stanovisko správce povodí,
g) pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas – upozorňujeme, že stavba podléhá územnímu řízení, které povede příslušný stavební úřad
h) stanovisko příslušné obce
i) vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
j) doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru
g) provozní řád

Categories: