Více jak let pomáháme přírodě EKOLOGICKÁ ČISTIČKA ODPADNÍ VODY

Jímka nebo čistička odpadních vod?

Jak naložíme s odpadními vodami, pokud k našemu domu nebo rekreačnímu objektu nedosahuje kanalizace?

Řešení je jímka, septik nebo čistička odpadních vod.

Jednoznačná odpověď na otázku, který způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější, neexistuje, protože záleží na celé řadě faktorů. Rozhoduje, zda je dům trvale obydlený či využívaný jen jako rekreační objekt. A samozřejmě také to, jaké jsou možnosti pozemku a jaké má zadavatel nároky na obsluhu zařízení, zda je v blízkosti vodní tok, do kterého lze přečištěnou vodu vypouštět, a na dalších podmínkách. Nejrozumnější je pozvat si přímo na místo odborníka a nechat si poradit.

Jímka neboli žumpa

Na pohled nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky potřebujeme povolení stavebního úřadu a počítá se s tím, že bude vyvážena na čističku odpadních vod, takže nemusíme žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Když si uvědomíme, že každý z nás denně vyprodukuje 80-100 litrů odpadních vod a za vyvezení jímky zaplatíme přibližně 1 000 Kč za 2000 litrů (ceny se různí), je zřejmé, že jde o řešení vhodné spíše pro rekreační objekty s velmi občasným obýváním než pro ty celoročně obývané.
 
Náklady na pořízení žumpy se většinou podle objemu pohybují v rozmezí 20 000 až 30 000 Kč. Při výběru bychom měli mít na paměti, že čím větší obsah, tím méně často bude nutné nechat žumpu vyvážet.

Ekonomické zhodnocení čistírny odpadních vod versus žumpy na vyvážení

Septiky s odpadními filtry

Dokonalejší způsob likvidace odpadních vod zajišťuje septik, který na rozdíl od jímky odpadní vodu pouze neshromažďuje, ale zároveň i předčisťuje. Odpadní vody se v něm, nejčastěji ve třech komorách, postupně zbavují kalu.

Takto vyčištěnou vodu však již, na rozdíl od minulosti, nelze vypouštět do půdy bez dočištění odpadním filtrem, který se zařazuje za septik jako mechanická dočišťovací jednotka. U větších septiků lze zařadit i více filtrů za sebou.

Co se týče provedení filtru, většinou jde o celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu naplní hrubším pískem se štěrkem nebo s koksem. Horní přibližně deseticentimetrovou vrstvu tvoří vypraný písek, který je za provozu třeba občas vyměnit.

Je opatřený větracím potrubím a musí být od okolního prostředí vodotěsně oddělený. Náklady spojené s pořízením septiku jsou stejné jako u jímky, cena zemního filtru vychází z jeho objemu, jeden kubík přijde přibližně na 5 000 Kč. V případě dobře usazeného filtru celý čisticí provoz probíhá bez pomoci elektrické energie. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt jednou za rok, v některých případech i méně často.

Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení. K vypouštění vod je pak třeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Moderní čistírna odpadních vod STMH

jímka nebo čistírna

Nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů představuje moderní čistírna odpadních vod STMH. Pokud jde o princip jejich fungování, je v zásadě stejný jako u velkých klasických čističce. Odpadní vody se čistí aerobně biologickým způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů potřebujících ke svému životu kyslík ze vzduchu.

Celý proces čištění probíhá obvykle ve třech fázích. V první části se provádí hrubé předčištění, v jehož průběhu se oddělí od odpadní vody hrubé nečistoty (plasty, tuky, písek a další). Poté následuje druhá fáze čištění, takzvaný aerobní stupeň, kdy dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody.
 
Posledním stupněm čisticího procesu je pak přenos produktů čištění (kalu a vyčištěné vody) do prostor určených pro jejich skladování a jejich následné další zpracování.​

Pro správný výběr je důležité, zda jde o čistírnu k trvale obydlenému, nebo k rekreačnímu objektu. Vzhledem k tomu, že její zřízení patří do kategorie vodní dílo, povolení k pořízení uděluje příslušný odbor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů.

Často však není snadné vyřešit problém kam s vyčištěnou vodou. Pokud máme v blízkosti čistírny odpadních vod potok, řeku nebo rybník, likvidace vyčištěných odpadních vod se řeší tak, že ji do nich vypustíme.

Pokud bychom chtěli předčištěné odpadní vody svést drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba projekt doplnit o hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle je požadován vyšší stupeň čištění než při vypouštění do povrchových vod.
 
V případě zamítnutí žádosti se likvidace domovních odpadních vod řeší pomocí kombinace čistírny odpadových vod a zásobní nádrže na přečištěnou odpadovou vodu. Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Důležitý však je stupeň vyčištění. Některé čistírny dokážou vodu vyčistit tak, že ji lze použít jako užitkovou vodu i v domácnosti.

jímka nebo čistírna

K rodinnému domu, který obývá klasická rodina, si dnes pořídíte kvalitní čistírnu odpadních vod již od 89 000 Kč, k nimž je třeba připočítat cenu za osazení a provozní náklady, které tvoří především cena spotřebované elektřiny. Roční provozní náklad by se měly vejít do částky cca. 2 000 Kč ročně. 

Ekonomické zhodnocení čistírny odpadních vod versus žumpy na vyvážení

Návratnost investice do moderní čistírny odpadních vod STMH

Uvádíme porovnání nákladů při pořízení a provozu ČOV v porovnání s provozováním žumpy. V uvedeném porovnání uvažujeme o čtyřčlenné rodině s průměrnou spotřebou vody 135 l/1 osoba /1 den a produkci min. množství odpadní vody 66 l/1 osoba /1 den.

Pozn. vývoz fekálií je vypočten: odvoz fekálie: 281,- Kč/1m3 x 8 = 2 248,- Kč/1měsíc x 12 = 26.976,- Kč/1rok

Detailnější porovnání jednotlivých možností řešení zde.

Sankce

Při rozhodování, jakým způsobem budete u svého rodinného domu, chaty či chalupy likvidovat odpadní vody, byste jednu povinnost neměli opominout jak s ohledem na životní prostředí, tak na stav svého konta: ať již u vás zvítězí septik nebo domovní čistírna odpadních vod, musíte dnes na rozdíl od minulosti mít povolení k vypouštění odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Při zanedbání této podmínky vás může postihnout pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Od 1.ledna 2019 začala platit novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, s účinností od 1.1.2020

Mění se pravidla pro použití odpadní vody i pro likvidaci odpadní vody z bezodtokových jímek (žump). Když se žumpa vyváží, jak má, je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod:

Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu nechali z žumpy odvézt, což by mělo odpovídat spotřebě vody v domácnosti. Vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč. Doklad, jak bylo naloženo s odpadní vodou, není věc nová, nicméně stát dodržování správné likvidace nevymáhal, kontroly prováděla Česká inspekce životního prostředí a to namátkově, většinou na podněty. Od 1. ledna mají kontroly na starost vodoprávní úřady, fungující při obcích s rozšířenou působností. Mají na starosti i povolování vrtů pro studny a tepelná čerpadla nebo administrativu kolem čistíren odpadních vod a už dnes jsou přetížení a je tedy otázkou, zda právě oni budou mít na kontrolování žump či zalévání více času než inspektoři, nebo zůstane u současné praxe, kdy se kontroly budou provádět pouze na podněty. Zákon úředníkům zaručuje přístup na pozemek, kde se kontrolovaná žumpa nachází.

Více o novele vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

Categories: